You are hereΠ.Δ. 373/1985 Ερασιτεχνική - Αθλητική αλιεία

Π.Δ. 373/1985 Ερασιτεχνική - Αθλητική αλιεία


No votes yet
proedriko373.jpg

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ' αριθμ. 373 της 16/22 Ιουλ. 1985 (ΦΕΚ Α' 131).
Ερασιτεχνική - αθλητική αλιεία.


Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρ. 10 και 20 του Ν. Δ. 420/1970 (ΦΕΚ 27/τ.Α'/31.1.1970).

 2. Την αριθ. 25.7.1984 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αλιείας.

 3. Την αριθ. 503/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας, Εμπορίου, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, αποφασίζουμε:

Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1.

 1. Ερασιτεχνική - αθλητική αλιεία είναι η αλιεία, που σκοπό έχει την ψυχαγωγία ή την άθληση και όχι τον βιοπορισμό ή την απόκτηση εισοδήματος.
 2. Η ερασιτεχνική και η αθλητική αλιεία ενεργείται σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις, που ισχύουν κάθε φορά για την επαγγελματική αλιεία και με τα οριζόμενα από το διάταγμα αυτό.
 3. Απαγορεύεται η ερασιτεχνική αλιεία με την βοήθεια φωτεινών πηγών. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρείται μόνον η περίπτωση αλιείας στη θάλασσα με καμάκι χεριού, που επιτρέπεται να ενεργείται με τη βοήθεια ενός λαμπτήρα με διάχυτο φως (λουξ) χωρίς καταυγαστήρα, έντασης μέχρι 500 κεριά.
 4. Απαγορεύεται η ερασιτεχνική αλιεία με πλωτά μέσα στις λιμνοθάλασσες και τα λοιπά ιχθυοτροφεία του Δημοσίου ή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μισθωμένα ή μη.
 5. Οι ερασιτέχνες αλιείς, που αλιεύουν με εργαλεία, που μένουν στη θάλασσα υποχρεούνται να τα σημαίνουν, ώστε να είναι ορατά από 300 μέτρα τουλάχιστον.
 6. Απαγορεύεται η ερασιτεχνική αλιεία σπόγγων και κοραλλιών.
 7. Απαγορεύεται η πώληση και γενικά η εμπορία αλιευτικών προϊόντων, που προέρχονται από ερασιτεχνική αλιεία.

Θαλάσσια ερασιτεχνική αλιεία.

Άρθρο 2.

 1. Η ερασιτεχνική αλιεία στη θάλασσα επιτρέπεται να γίνεται μόνο με τα εξής εργαλεία και περιορισμούς:
  α) Με δίχτυα:
  Μέχρι 100 μέτρα δίχτυα απλά (όχι μανωμένα) κατά σκάφος ή άλλο πλωτό μέσο και με πλευρό ματιού μεγαλύτερη από 24 χιλιοστόμετρα.
  β) Με παραγάδια:
     (1) Ο αριθμός αγκιστριών των παραγαδιών σε κάθε σκάφος ή άλλο πλωτό μέσο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 150 για κάθε ερασιτέχνη ψαρά, που βρίσκεται μέσα σ' αυτό. Ο συνολικός όμως αριθμός των αγκιστριών δεν μπορεί να υπερβεί τα 300 ανεξάρτητα από τον αριθμό των ερασιτεχνών, που βρίσκονται στο σκάφος ή το πλωτό μέσο.
     (2) Δεν επιτρέπεται η ερασιτεχνική αλιεία με δίχτυα και παραγάδια το μήνα Μάιο κάθε έτους.
  γ) Με παγίδες (Κοφινέλλα-Κιούρτοι), ως εξής:
  Επιτρέπεται μέχρι 2 από τα εργαλεία αυτά για κάθε ερασιτέχνη ψαρά και με μήκος πλευράς κάθε ματιού, μετρούμενο από κόμπο σε κόμπο, μεγαλύτερο από 40 χιλιοστά.
  δ) Με πεζόβολο, ως εξής:
     (1) Επιτρέπεται ένας για κάθε ερασιτέχνη ψαρά, με μήκος πλευράς κάθε ματιού μεγαλύτερο από 30 χιλιοστά και διάμετρο του πεζόβολου μικρότερη από 10 μέτρα.
     (2) Δεν επιτρέπεται η ερασιτεχνική αλιεία με πεζόβολο στις εκβολές των ποταμών, σε απόσταση 500 μέτρων ακτινοειδώς από αυτές και στα εσοδευτικά στόμια των ιχθυοτροφείων σε απόσταση 200 μέτρων ακτινοειδώς απ' αυτά.
  ε) Με απόχη, καμάκι χεριού, καθώς και διάφορα αγκιστρωτά εργαλεία γνωστά με τις κοινές ονομασίας "καθετή", "συρτή", "πεταχτάρι", "τσαπαρί", "παρακόλα", "καλαμίδι", "πετονιά", "σαλαγγιά" κ.λπ. χωρίς κανένα περιορισμό.
  στ) Με ψαροντούφεκο, με τις προϋποθέσεις και περιορισμούς του άρθρ. 3 του διατάγματος αυτού.
 2. Κάθε ερασιτέχνης ψαράς επιτρέπεται να ψαρεύει συνολικά:
  α) Μέχρι 5 κιλά ψάρια ή μαλάκια ή οστρακόδερμα κατά 24ωρο, εφόσον αλιεύει με οποιοδήποτε από τα επιτρεπόμενα εργαλεία, εκτός από δίχτυα ή παραγάδια, με τα οποία επιτρέπεται να ψαρεύει μέχρι 10 κιλά. Εξαιρείται η περίπτωση που ένα ψάρι μόνο έχει μεγαλύτερο βάρος.
  β) Ένα μόνο άτομο του γένους των ροφοειδών (EPINEPHELUS).

Υποβρύχια ερασιτεχνική αλιεία

Άρθρο 3.

 1. Απαγορεύεται η άσκηση της υποβρύχιας ερασιτεχνικής αλιείας:
  α) Κατά το μήνα Μάιο κάθε χρόνο.
  β) Αμέσως μετά τη δύση μέχρι την ανατολή του ηλίου.
  γ) Από άτομα, που δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους.
  δ) Σε απόσταση 200 μέτρων από:
     (1) Το σημείο όπου συνήθως κολυμπούν οι λουόμενοι.
     (2) Τα λιμενικά έργα ή ναυτιλιακές σημάνσεις ή σκάφη ή άλλα πλωτά μέσα αλιείας, καθώς και τα δίχτυα με εμφανή σήμανση.
     (3) Τα αγκυροβολημένα πλοία.
  (ε) Σε θαλάσσιες ζώνες διέλευσης σκαφών, καθώς και εισόδους - εξόδους λιμανιών ή αγκυροβολίων.
 2. Απαγορεύεται στους ερασιτεχνικούς υποβρύχιους ψαράδες:
  α) Να αφαιρούν αλιεύματα από τα αλιευτικά εργαλεία άλλων ψαράδων.
  β) Να εξακολουθούν να έχουν οπλισμένα τα εργαλεία, που είναι ειδικά για την υποβρύχια αλιεία, όταν βρίσκονται έξω από το νερό ή στην ξηρά.
  γ) Να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε μορφή καταδυτικής συσκευής παροχής αέρα από σκάφος ή φορητή αυτόνομη καταδυτική συσκευή. Επίσης, απαγορεύεται να υπάρχουν αναπνευστικές συσκευές στα σκάφη και, γενικά, τα πλωτά μέσα που χρησιμοποιούνται από αυτούς. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρείται η περίπτωση διεξαγωγής ερευνών και άλλων δραστηριοτήτων, που έχουν σχέση με την αλιεία, για την οποία, ο Υπουργός Γεωργίας μπορεί να εγκρίνει τη χρησιμοποίηση καταδυτικών συσκευών παροχής αέρα για ορισμένο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές.
  δ) Να χρησιμοποιούν καμάκι, που η προσωπική του δύναμη να προέρχεται από την εκπυρσοκρότηση εκρηκτικής ύλης ή άλλου χημικού μίγματος.
  ε) Να χρησιμοποιούν δίχτυα, σε οποιαδήποτε φάση της αλιείας.
  στ) Να αλιεύουν ψάρια βάρους μικρότερου από 150 γραμμάρια.
  ζ) Να χρησιμοποιούν υποβρύχιο φως.
 3. Οι ερασιτέχνες υποβρύχιοι ψαράδες, όταν είναι σε κατάδυση, υποχρεούνται να φέρουν έναν επιπλέοντα σημαντήρα (πλαστικό), χρώματος κίτρινου, ο οποίος να φέρει μία σημαία κίτρινη με διαγώνια κόκκινη γραμμή, στην οποία να αναγράφονται τα ψηφία Υ.Δ. (Υποβρύχια Δραστηριότητα) και ο οποίος πρέπει να είναι ορατός με κανονικές συνθήκες από απόσταση 300 τουλάχιστον μέτρων. Εάν ο υποβρύχιος ψαράς συνοδεύεται από πλωτό μέσο, η σημαία αυτή πρέπει να είναι στερεωμένη με εμφανές σημείο πάνω στο μέσο αυτό. Ο υποβρύχιος ψαράς συνοδεύεται από πλωτό μέσο, η σημαία αυτή πρέπει να είναι στερεωμένη σε εμφανές σημείο πάνω στο μέσο αυτό. Ο υποβρύχιος ψαράς πρέπει να κινείται σε μία ακτίνα 50 μέτρων από τη σημαντήρα ή το πλωτό μέσο.

Ερασιτεχνική αλιεία στα εσωτερικά νερά

Άρθρο 4

 1. "Η ερασιτεχνική αλιεία στα εσωτερικά νερά (λίμνες, ποτάμια, λιμνοθάλασσες και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς γλυκών και υφάλμυρων νερών), επιτρέπεται, χωρίς πλωτό μέσο, από την ξηρά, με αγκιστρωτά εργαλεία, όπως καλαμίδι, πεταλούδα, καθετή κλπ. εκτός από παραγάδια. Δεν επιτρέπεται η ερασιτεχνική αλιεία σε περιοχές αλιευτικών εγκαταστάσεων στις οργανωμένες εκμεταλλεύσεις των εσωτερικών νερών, όπως ορίζονται στις αποφάσεις του διοικητικού οργάνου που ασκεί τις αρμοδιότητες της αλιευτικής διαχείρισης των εσωτερικών νερών."
  * Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 4 ΠΔ 99/2003,ΦΕΚ Α 94/22.4.2003 *
 2. Κάθε ερασιτέχνης ψαράς επιτρέπεται να συλλαμβάνει, συνολικά μέχρι 2 κιλά αλιευμάτων ή μέχρι 3 άτομα το 24ωρο ανεξαρτήτως βάρους.

Αγώνες αθλητικής αλιείας

Άρθρο 5.

 1. Επιτρέπεται η διεξαγωγή αγώνων αθλητικής αλιείας μεταξύ ερασιτεχνών ψαράδων.
 2. Η διενέργεια αθλητικής αλιείας, εγκρίνεται με απόφαση του Νομάρχη, στην περιφέρεια του οποίου οργανώνεται η διεξαγωγή της, έπειτα από εισήγηση της οικείας περιφερειακής υπηρεσίας αλιείας. Με την ίδια απόφαση ορίζονται για κάθε οργάνωση διενέργειας αθλητικής αλιείας, ο συγκεκριμένος υδάτινος χώρος, η ημερομηνία, η ώρα και τα αλιευτικά εργαλεία διεξαγωγής της, οι όροι συμμετοχής, τα υδρόβια είδη, που αποτελούν το αντικείμενο της άθλησης, ο τρόπος διάθεσης των αλιευμάτων, ο σκοπός για τον οποίο διατίθενται τα έσοδα από αυτή, το έπαθλο και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την άρτια οργάνωση και απρόσκοπτη διεξαγωγής της.
 3. Για τους αγώνες αθλητικής αλιείας, που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρ. 1 παρ. 7, 2 παρ. 3 και 4 παρ. 2.

Άδειες ερασιτεχνικής αλιείας

Άρθρο 6.

 1. Η άδεια ερασιτεχνικής αλιείας σκάφους χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 666/1966 και επιπλέον, εφόσον ο ενδιαφερόμενος:
  α) Είναι κάτοχος ατομικής άδειας ερασιτεχνικής αλιείας.
  β) Υποβάλλει αίτηση, που συνοδεύεται από διπλότυπο κατάθεσης τέλους υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ορίζεται:
    (1) Για τα σκάφη ερασιτεχνικής αλιείας στη θάλασσα, κωπήλατα ή μηχανοκίνητα με ιπποδύναμη μηχανής μέχρι 10 HP, σε 2.000 δραχμ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά εκατό δρχ. ανά ίππο μηχανής, που είναι μεγαλύτερης ιπποδύναμης από 10 ΗΡ.
    (2) Για σκάφη ερασιτεχνικής αλιείας στα εσωτερικά νερά, σε 1.500 δραχμ.

  *Με την παρ. (1) της παρ. 2 της 255844/30 Οκτ.-20 Νοεμ. 1990 (ΦΕΚ Β' 726) απ. Υπ. Οικονομ. και Γεωργίας, αναπροσαρμόστηκαν τα τέλη για τη χορήγηση ερασιτεχνικών αδειών ως εξής:
  α. Για σκάφη θαλάσσης κωπήλατα ή μηχανοκίνητα με ιπποδύναμη μηχανής μέχρι 10 ΗΡ σε (4.000) δραχμ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 200 δραχμ. ανά ίππο μηχανής μεγαλύτερης των 10 ΗΡ.
  β. Για σκάφη εσωτερικών υδάτων σε (2.500) δραχμ.
   
 2. Η ερασιτεχνική άδεια αλιείας σκάφους ανανεώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 5 του Β. Δ. 666/1966 και με την προσκόμιση διπλότυπου κατάθεσης τέλους υπέρ του Δημοσίου, ύψους:
  α) 1.500 δραχμ. για τα σκάφη της περιπτ. β(1), της προηγούμενης παραγράφου.
  β) 1.000 δραχμ. για τα σκάφη της περιπτ. β(2) της προηγούμενης παραγράφου.

  *Με την περίπτ. (11) της παρ. 2 της 255844/30 Οκτωβ.-20 Νοεμ. 1990 (ΦΕΚ Β' 726) απ. Υπ. Οικονομ. και Γεωργίας, αναπροσαρμόστηκαν τα τέλη για την ανανέωση ερασιτεχνικών αδειών αλιείας ως εξής:
  α. Για σκάφη θαλάσσης σε (3.000) δραχμ.
  β. Για σκάφη εσωτερ. υδάτων σε (2.000) δραχμ.
  Τα ποσά από τα ανωτέρω παράβολα και τέλη αποτελούν έσοδα του Δημοσίου, εισπραττόμενα από τα Δημόσια Ταμεία και εισάγονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 7.
Από την ισχύ του Δ/τος αυτού, καταργούνται οι διατάξεις:
α) Του άρθρ. 4 του Β.Δ. 142/1971 (ΦΕΚ 49/τ.Α'/12.3.1971).
β) Του άρθρ. 13 του Π.Δ. 189/1978 (ΦΕΚ 41/τ.Α'/24.3.1978).
γ) Του άρθρ. 6 του Β.Δ. 435/1970 (ΦΕΚ 142/τ.Α'/26.6.1970).

Στην τύχη...

damanaki.jpg
aegean-444-01.jpg
eoydaa-logo.jpg
seaandsun.jpg
seabeach.jpg
pangaia.jpg
martin-stepanek.jpeg
toxic-waste.jpg
GD_fish1024x768.jpg
an-ocean-sml.jpeg
alonissos-map.jpg
SiliconeBelt-alchemy.jpg

Πλοήγηση βιβλίου

neverdivealone.jpg
gd-manifesto.jpg
gd-10logos.jpg
proedriko373.jpg